SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

číslo (var. symbol):

Zákazník:

Jméno a příjmení (firma): Jméno Příjmení ([[fakt_adresar.adresa_nazev_firmy]])
Trvalé bydliště (sídlo firmy): ,
IČ: DIČ:
Číslo obč. průkazu nebo RČ:
Telefon: E-mail:
Adresa místa instalace: ,

(dále jen "zákazník") uzavírá tímto Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen "smlouva") se společností Tomáš Holenda, Sedmidomí 551, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ 13221329, podnikající podle ŽL ev. č. 360704-40303-01, 360704-40093-01, 360704-40302-01, č.j. 205/94/Ry, KL ev. č. 360700-16193-00, osvědčení č. 2833 vydaným poskytovateli Českým telekomunikačním úřadem dne 1.3.2010, pod obchodní značkou Tomáš Holenda(dále jen "poskytovatel") a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:

Předmět smlouvy:

Poskytovatel bude zákazníkovi poskytovat služby elektronických komunikací a doplňkové služby specifikované v této smlouvě za podmínek stanovených touto smlouvou. Zákazník bude platit cenu za poskytování služeb.

Služby:

ZA SLUŽBY INTERNET Cena Kč
Cena za měsíc cena
ZA SLUŽBY IPTV za 
číslo účtu číslo účtu
varibilní symbol
OKU kód (pro přenos smlouvy) [[lide.oku_kod]]

Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli aktivační poplatek dle platného ceníku. Ceny uvedené přímo v textu této smlouvy zahrnují DPH, v zákonné výši ke dni uzavření této smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Zákazník prohlašuje, že:
  1. se seznámil se specifikací služeb, ceníkem poskytovatele, určením konkrétních rychlostí a obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací poskytovatele uvedených na adrese: https://www.thsoft.cz/dokumenty . Zákazník obdržel tyto dokumenty a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se všeobecné podmínky dodržovat.
  2. uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
  3. je seznámen, že při vypovězení Smlouvy ze strany účastníka vzniká Poskytovateli nárok na úhradu všech nákladů spojených s telekomunikačním zařízením a jeho instalací, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek
  4. byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb

Ostatní ujednání:

V Solnici dne: 27.05.2024

[[razitko_firmy]]

   

.............................................................................

  .............................................................................
Poskytovatel   Zákazník

(šablona Smlouva o připojení THSOFT (verze od 01/2021) verze )


Datum tisku: 27.05.2024
dokument-smlouva-o-poskytovani-sl-el-komunikaci