Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

 

č. ……..

 

uzavřená mezi smluvními stranami

 

              JVNET.CZ s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 46, 517 01 Solnice, IČ 27518485, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23737, tel. číslo 777592482 a e-mail: info@jvnet.cz , podnikající na základě osvědčení osvědčení č. 2288 vydaným poskytovateli Českým telekomunikačním úřadem dne 18.prosince 2007, pod obchodní značkou JVNET.CZ s.r.o.

             (dále jen „poskytovatel“)

 

              a

 

            

 (dále jen „uživatel“)

 

Uzavírají tuto smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona o elektronických komunikací.

 

  1. Předmět plnění a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění bezdrátového připojení do Internetu sítě www. Toto bezdrátové připojení je sdílené s dalšími uživateli.

 

            Bližší specifikace:

Nastavena služba: …………

Tato linka je sdílená. Běžně dostupná rychlost stahování je …… Běžně dostupná rychlost odesílání je …... Dokument určení konkrétních rychlostí služeb je k nahlédnutí na www.jvnet.cz v sekci dokumenty ke stažení.  

Změna linky je možná vždy k 1.dni v kalendářním měsíci a je nutno si ji  objednat u poskytovatele minimálně 14 dní předem na e-mail: fakturace@jvnet.cz

 

 

  1. Cenové ujednání

Vyúčtování předmětu plnění bude provedeno následovně:

předmět plnění dle bodu 1 této smlouvy se stanovuje měsíční poplatek dle osobního účtu. Každý uživatel obdrží předávací protokol, kde bude uveden přístup a heslo k osobnímu účtu, kde je uveden název služby a cena za poskytnutou službu. Ceny jsou určeny dle platného ceníku  poskytovatele, který je k dispozici na internetových stránkách  www.jvnet.cz

      Poplatek zahrnuje:

  1. přístup do sítě Internet
  2. užívání služeb sítě JVNET.CZ s.r.o.

 

Tento poplatek je splatný 1x  měsíčně. Cena za poskytnuté služby vč. 21% DPH …….,-Kč (slovy: ………) Poplatek uživatel uhradí na číslo účtu: 35-9740610227 /0100 . Var.symbol je číslo smlouvy. Pro účely placení poplatků a případného nároku na odpočet DPH uživatelem bude poskytovatel vystavovat platební kalendáře odděleně na jednotlivé kalendářní roky. Vystavený platební kalendář obsahuje náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny údajů (zejména změn cen či sazby DPH), které jsou uvedeny v platebním kalendáři, bude vystaven nový platební kalendář, který nahradí původní od data jeho vystavení.

 

V případě, že uživateli vznikne povinnost hradit cenu za necelé fakturační období, je cena za toto období počítána poměrnou částkou tzn. pouze na kalendářní dny tohoto období.

 

Pro případ prodlení uživatele se zaplacením poplatku za  poskytnuté služby, bude uživatel automaticky odpojen. Než dojde k odpojení internetových služeb, bude uživatel kontaktován SMS na tel. čísle, které bylo uvedeno při montáži internetového připojení!

 

  1. Zápůjčka zařízení

Zákazníkovi bylo zapůjčeno uvedené zařízení dle předávacího protokolu po dobu trvání smlouvy. Zařízení je po celou dobu majetkem firmy JVNET.CZ s.r.o.

 

  1. Omezení poskytování služeb - Reklamace

Poskytovatel služeb si vyhrazuje možnost vypnutí vlastních vysílačů z důvodů modernizace a     plánované údržby a to po dobu ne déle než 12 hodin v jednom kalendářním dni. Uživatel bude o této skutečnosti informován předem a to na webových stránkách www.jvnet.cz. Poskytovatel neodpovídá za přerušení připojení do sítě Internetu způsobené výpadky el. proudu dodavatelem el. energie. Dále neodpovídá  za škody způsobené  el. proudem.

 

Uživatel v  případě nedostupnosti internetového připojení je povinen volat nebo zaslat SMS na telefonní číslo 777592482 případně jiným způsobem kontaktovat na e-mail: info @jvnet.cz

Poskytovatel je povinen začít závadu řešit nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady.

 

      5.   Účinnost a platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběmi smluvními stranami a uzavírá se na dobu 24 měsíců, po uplynutí této doby přechází smlouva na dobu neurčitou, kterou lze vypovědět písemně  bez udání důvodů s 1 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1.dne následujícího měsíce po doručení výpovědi poskytovateli služeb. V případě předčasného ukončení smlouvy, zaplatí uživatel celou částku, za novou technologii, která je uvedena na předávacím protokolu. Pokud se strany nedohodnou jinak. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu, nezbavuje zákazníka povinnost splnit všechny závazky vůči poskytovateli.

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Předávací protokol, Všeobecné podmínky, Zásady zpracování osobních údajů a Určení konkrétních rychlostí služeb  jejichž aktuální verze je přístupná na www.jvnet.cz v sekci ke stažení.

 

Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, Všeobecnými podmínkami a ceníkem poskytovatele.

Případné spory rozhoduje příslušný soud, v případech stanovených zákonem pak i Český telekomunikační úřad.

 

  1. Ostatní smluvní ujednání

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovení,  obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.

 

 

 V Třebešově  dne    

 

 

 

 

            .........................................................                              .....................................................

                        poskytovatel                                                                        uživatel

 

 


 


Datum tisku: 19.06.2024
dokument-smlouva-o-poskytovani-sluzeb-el-komunikaci